MR

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 231947

In onze school is de directeur integraal schoolleider. Dat betekent dat hij beslissingen kan nemen binnen onze school. Daarbij houdt hij zich aan de afspraken die binnen scholengroep Hannah zijn gemaakt. Binnen de school denken en praten ouders en collega’s mee met de directeur. Als de directeur een besluit wil nemen, hebben zij binnen de medezeggenschapsraad het recht van informatie, advies en soms hebben zij ook instemmingsrecht. Dat maakt de kwaliteit van de besluiten beter en het bevordert ook het draagvlak voor de besluiten. Alles gaat volgens wettelijke regels voor de medezeggenschap. Medezeggenschap is daarmee een waardevolle vorm van georganiseerde tegenspraak.

Het bestuur van deze vereniging is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in en om de school. Het bestuur besluit niet zomaar wat er met de school gebeurt. Er is over belangrijke zaken eerst overleg met de medezeggenschapsraad (MR). Over sommige onderwerpen mag de medezeggenschapsraad het bestuur alleen adviseren, maar er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft. De MR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid over school- en personeelszaken. De MR bestaat uit ouders en leerkrachten: de omvang van de MR is gekoppeld aan het aantal leerlingen.

De MR van onze school bestaat uit drie ouders en twee personeelsleden.

Oudergeleding

Jeannette Hakkers
Miranda Hulzebosch
Tamara Noppers

Teamgeleding

Gerrie Hofsink
Anneke Dreschler

GMR

De schoolvereniging kent ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Hierin zitten afgevaardigden van elke MR uit de vereniging. Dit houdt in dat onze plaatselijke MR zich alleen buigt over zaken die onze school aangaan. Dit kunnen zaken zijn als bijvoorbeeld vakantieroosters, formatieplan, voor-, tussen- en naschoolse opvang.