Informatie

Heeft u vragen
Bel ons (0523) 231947

Ouders en school hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk dat het kind zich veilig voelt op school en het zich goed ontwikkelt. De school kan leerlingen goed begeleiden in samenwerking met de ouders, daarom zijn de oudercontacten belangrijk. Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het kind waarbij de eindverantwoordelijkheid van de opvoeding bij de ouders ligt en de eindverantwoordelijkheid van het onderwijs ligt bij de school. Samen zoeken we het beste voor uw kind.

Privacy

We vinden privacy belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. We volgen hierbij het “Handboek IBP”. Dit handboek is bedoeld om uitvoering te geven aan het IBP-beleidsplan. In het handboekstaan richtlijnen, procedures, afspraken en praktische handreikingen die nodig zijn om informatiebeveiliging en privacy goed te regelen. Deze maatregelen nemenwe niet alleen omdat de wet ditvoorschrijft, maar ook op basis van de normen en waarden die wij vanuit onze visie op onderwijs met elkaar delen en uitdragen. Binnen scholengroep Hannah hebben we een privacy-statement opgesteld.

Ouderbetrokkenheid

Op diverse manieren worden de ouders op de hoogte gehouden van de ontwikkeling en van hun kinderen en het schoolgebeuren. In de schoolgids is te lezen hoe en wanneer er (geplande) contacten zijn tussen school en ouders.

We gebruiken Parro als communicatiemiddel tussen ouders en leerkrachten. Nieuwtjes, foto’s, huiswerk; alles wordt gedeeld via Parro. Ook is Parro het communicatiemiddel tussen ouders en leerkrachten voor alle dagelijkse zaken.

Uiteraard is het mogelijk om ook op andere momenten contact te zoeken met de school. De leerkracht is daarbij het eerste aanspreekpunt.

Op de volgende manieren betrekken we u als ouder bij de ontwikkeling van uw kind:

  • Kennismakingsspreekavond (september)
  • Rapporten
  • Spreekavonden (november en maart)
  • Informatieavond voortgezet onderwijs
  • Aanmeldingsgesprekken groep 8
  • Ouderavond
  • Kijken in de groepen
  • Parro